Regler for bebyggelse

Regler for opførelse af havehuse og anden form for bebyggelse i Haveforeningen SKOVLY

 Næstformand Frank Oster kan kontaktes via SMS på tlf. 22454605

 

 1. Ønsker et medlem at bygge havehus eller at udvide/ændre et bestående hus, skal der, inden byggeriet påbegyndes, indhentes skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Dette gælder også for redskabshuse, drivhuse og lignende.
  Intet byggeri må påbegyndes, før denne tilladelse foreligger.
 2. Der afleveres en tegning over det påtænkte byggeri til næstformanden. På tegningen skal der være angivet:
  - Grundens størrelse
  - Størrelse af eksisterende havehus/byggeri
  - Ved nybyggeri: Bygningens mål
  - Ved udvidelse eller ændring: Gamle og nye mål
  - Højde af bygning
  - Afstand til skel
  - Markering af el og vand.
 3. Alle nye bygninger skal holdes mindst 2,5 meter fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuse må ikke sættes nærmere end 60 centimeter til hække i skel.
 4. På hver kolonihavelod må der højst bygges 60 m2, hvoraf beboelsesdelen højst må være 50 m2. Herudover må der højst opføres ét drivhus på op til 10 m2.
 5. En lukket terrasse/udestue skal være lukket på alle sider. En lukket terrasse/udestue kan være placeret sammenbygget med anden bebyggelse eller fritliggende på arealet. Hvis den er sammenbygget med hovedhuset, så skal den være klart adskilt fra huset med en væg, så det tydeligt fremgår, at terrassen og huset er to enheder. I modsat fald vurderes terrassen som en udvidelse af hovedhuset.
 6. Beboelsesbebyggelsens højde må ikke overstige 3,5 meter målt fra gulvniveau.
 7. Bygninger skal være i 1 plan, og der må ikke etableres kælder under bygninger.
 8. Udhuse og drivhuse må ikke overstige en bygningshøjde på 2,5 meter målt fra gulvniveau.
 9. Kolonihavehusenes udvendige bygningsdele må kun udføres med træbeklædning eller materialer, der imiterer træ. Farverne skal være afdæmpede. Tage må kun beklædes med sorte eller mørkegrå tagmaterialer. Tagmaterialerne må ikke have et glanstal, der overstiger 10.
 10. Ny beboelsesbebyggelse skal placeres samme sted som eksisterende beboelsesbebyggelse.
 11. Kolonihavebebyggelserne med havelodnummer 94-101 må anbringes på hævet sokkel eller pæle, når formålet er at mindske oversvømmelsesrisiko. Sokkel eller pæle må være højst 70 cm høje. Kolonihavebebyggelsen kan derfor i disse enkelte tilfælde nå en højde på 4, 20 meter.
 12. Ønskes der WC (vandskyllende toilet) skal der søges om tilladelse til etablering af tømningstank hos Sønderborg Kommunes Plan og Byg afdeling. Tømningstanken skal installeres af et autoriseret firma efter gældende regler i Sønderborg Kommune. Ønskes der ikke WC (vandskyllende toilet) skal toilettet være tørkloset*.
  *Tørkloset kan være campingtype, formuldning, forbrænding eller anden tilsvarende godkendt konstruktion som ikke udleder fækalier direkte.
  Der må ikke installeres nedsivningsanlæg til sanitært spildevand.
 13. Opsætning af brændeovne er tilladt, såfremt bestemmelserne i afsnit 8 i Bygningsreglement for småhuse 98 vedrørende ildsteder og skorstene overholdes. Installationen skal godkendes af skorstensfejeren inden den tages i brug. Kopier sendes til formanden.
 14. Tærrenregulering på mere end 0,5 meter må kun foretages, hvis det er godkendt af Sønderborg Kommune, og kun hvis det er påkrævet for byggeri, der er i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser.
 15. Der må ikke opsættes synlige antenner, der overstiger hushøjden med mere end 30 centimeter. 
 16. Der må opsættes solceller til egen strømforsyning. Solceller må placeres på bygninger i plan med eksisterende tagkonstruktion. Der må højst placeres 4 m2 solceller per havelod.
 17. Der må opstilles én flagstang på højst 8 meter på hver kolonihavelod.

 

Maj 2024

Formand for bestyrelsen

Finn Haahr