Regler for bebyggelse

Regler for opførelse af havehuse og anden form for bebyggelse i Haveforeningen SKOVLY

 

 1. Ønsker et medlem at bygge havehus eller at udvide/ændre et bestående hus, skal der, inden byggeriet påbegyndes, indhentes skriftlig tilladelse fra bestyrelsen. Dette gælder også for redskabshuse, drivhuse og lignende.
  Intet byggeri må påbegyndes, før denne tilladelse foreligger.
   

 2. Der afleveres en tegning over det påtænkte byggeri til formanden. På tegningen skal der være angivet:
  - Grundens størrelse
  - Størrelse af eksisterende havehus/byggeri
  - Ved nybyggeri: Bygningens mål
  - Ved udvidelse eller ændring: Gamle og nye mål
  - Højde af bygning
  - Afstand til skel
  - Markering af el og vand
   

 3. Alle nye bygninger skal holdes mindst 2,5 meter fra alle kolonihaveloddets grænser. Drivhuse må ikke sættes nærmere end 60 centimeter til hække i skel.
   

 4. På hver kolonihavelod må der højst bygges 60 m2, hvoraf beboelsesdelen højst må være 50 m2. Herudover må der højst opføres ét drivhus på op til 10 m2.
   

 5. Kolonihavehusenes udvendige bygningsdele må kun udføres med træbeklædning eller materialer, der imiterer træ. Farverne skal være afdæmpede. Tage må kun beklædes med sorte eller mørkegrå tagmaterialer. Tagmaterialerne må ikke have et glanstal, der overstiger 10.
   

 6. Ønskes der WC (vandskyllende toilet) skal der søges om tilladelse til etablering af tømningstank hos Sønderborg Kommunes Plan og Byg afdeling. Tømningstanken skal installeres af et autoriseret firma efter gældende regler i Sønderborg Kommune. Ønskes der ikke WC (vandskyllende toilet) skal toilettet være tørkloset*.
  *Tørkloset kan være campingtype, formuldning, forbrænding eller anden tilsvarende godkendt konstruktion som ikke udleder fækalier direkte.
   

 7. Opsætning af brændeovne er tilladt, såfremt bestemmelserne i afsnit 8 i Bygningsreglement for småhuse 98 vedrørende ildsteder og skorstene overholdes. Installationen skal godkendes af skorstensfejeren inden den tages i brug. Kopier sendes til formanden.
   

 8. Der kan gennem Kolonihaveforbundet for Danmark søges om lån til opførelse af havehus. Henvendelse skal ske gennem kassereren, der administrerer dette. Al gæld og restance af enhver art til foreningen skal være betalt, inden lån kan søges.


  Bemærkning: Regler som er skrevet i kursiv er overført fra Lokalplanen, og erstatter tidligere regler med samme emne.
  Der er i Lokalplanen nye emner med regler, som ikke er skrevet ind her.
   
   
  Februar 2020
  Haveforeningen Skovly
  P.b.v. Hugo Jensen, Formand